Nya visioner Enetsvägen, Dals Långed

Samhällsplanering, infrastruktur

Idag är Enetsvägen en farlig väg som går rakt igenom centrum i Dals Långed, precis utanför
Stenebyskolan. Det finns inga bussfickor, marken är dåligt tillgänglighetsanpassad och
övergångsställen är dåligt utmarkerade. Målet med projektet är att få trafikanter att sakta ner
och skapa en tryggare plats med bättre förutsättningar för gående, cyklister och
kollektivtrafik.
I anslutning till gång- och cykelbanan planeras en tydlig övergång i avvikande material över
Enetsvägen. Längs med vägen planerar vi för att nya GC-banan från Karlstad till Moss i
Norge skall passera, och cykelvägen breddas till 2,5 m. Vi tillgänglighetsanpassar branta
sluttningar och planerar för två nya bussfickor.

Beställare: Bengtsfors kommun
Skede: Framtids visioner, programhandling